9 March 2013

Various magazines

Predappio nostalgia on The Caravan

Simone Donati

Simone Donati's project on Predappio nostalgics was published by The Caravan magazine (India).